Privacy

Met deze informatie informeert de verantwoordelijke instantie genoemd onder punt 1 ("wij") de gebruiker van de website ("u" of "gebruiker") volgens artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De informatie over gegevensbescherming die daar wordt verstrekt, is van toepassing op het gebruik van websites van andere aanbieders waarnaar bijvoorbeeld via links wordt verwezen.
A Algemene informatie
1 verantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming
1.1 De verantwoordelijke voor deze website is: Rolf Ziemann, Smettert 3, 3930 Hamont-Achel, info@ziemannwebdesign.be

1.2  Wij stellen geen functionaris voor gegevensbescherming aan.

1.3 Onze website wordt gehost op ALL-INKL.COM (www.all-inkl.com), d.w.z. technisch beschikbaar gesteld op de webservers van deze webhost. De webhost is een contractverwerker die door ons is verplicht in overeenstemming met artikel 28 AVG.

2 rechten van betrokkenen
Als wij persoonsgegevens van u verzamelen, heeft u als "betrokkene" de volgende rechten:

2.1 Recht op informatie

U kunt informatie opvragen in overeenstemming met artikel 15 AVG over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

2.2 Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken om de speciale redenen die zijn uiteengezet in artikel 21 lid 1 AVG. Hierover informeren wij u apart van deze informatie onder "B".

2.3 Recht op correctie

Als de informatie over u (niet meer) correct is, kunt u een correctie aanvragen volgens artikel 16 AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen om deze aan te vullen.

2.4 recht op gegevenswissing

U kunt de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvragen onder de voorwaarden van artikel 17 AVG.

2.5 Recht op beperking van de verwerking

In de gevallen van artikel 18 AVG heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt ("blokkering").

2.6 Recht om te klagen

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, volgens Ar. 77 (1) AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze.

2.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In het geval dat u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt in overeenstemming met artikel 20 lid 1 AVG, hebt u het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan uzelf of aan derden over te dragen te overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de logbestanden (paragraaf 3.1 hieronder) zijn essentieel voor de werking van de website. Ze zijn daarom niet gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG, maar zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG gerechtvaardigd. In dit opzicht wordt dus niet voldaan aan de vereisten van artikel 20, lid 1, AVG.

3 procedures: terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
3.1 Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Telkens wanneer de inhoud van de website wordt opgeroepen, verzamelt en bewaart de webserver van onze webhost, waarop onze website is opgeslagen, tijdelijk informatie (gegevens) uit de internetbrowser van de oproepende computer of het eindapparaat van de gebruiker. Deze gegevens kunnen de identificatie van de gebruiker mogelijk maken en zijn daarom persoonsgegevens.

3.1.1 De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen door onze webhost:

IP-adres van de gebruiker,
Datum en tijd waarop de website is bezocht,
het protocol, bijv. HTTP,
de aanvraagmethode "Get" of "Post",
Inhoud voor het verzoek of de specificatie van het opgehaalde bestand dat naar de gebruiker is verzonden,
de toegangsstatus (geslaagde verzending, fouten, enz.),
de hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval in bytes,
inkomend en uitgaand dataverkeer ("traffic"),
een procesidentificatienummer ("proces-ID"),
de duur totdat de webserver het verzoek van de gebruiker heeft beantwoord,
de website van waaruit de gebruiker is bezocht,
de door de gebruiker gebruikte browser, het besturingssysteem, de interface, de taal van de browser en de versie van de browsersoftware.

3.1.2 De tijdelijke opslag van de gegevens van deze gebruiker is noodzakelijk voor het verloop van een websitebezoek om de levering van de website mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker onvermijdelijk opgeslagen blijven voor de duur van de sessie (d.w.z. het websitebezoek).